REV.3とREV.4パイロットの機能差

機能 REV.3 REV.4
勢力戦 ×
独立小隊
アバター 一部制限
称号 一部制限
勲章 一部制限
シンボルチャット 一部制限
ショップ 一部制限
キャンペーン 一部制限
MSデータベース 一部制限
ランキング